BMW Koneser

© Paweł Kaczor

#BMWKoneser to unikalne założenie budowania wspólnoty sympatyków, fanów, pasjonatów i posiadaczy aut #BMW. Celem programu jest wspieranie właścicieli pojazdów marki BMW w odrestaurowywaniu, utrzymywaniu w należytej kondycji oraz modyfikowaniu posiadanych pojazdów w oparciu o artykuły OEM. Swoje zainteresowanie kierujemy szczególnie na modele klasyczne - oldtimery i youngtimery do serii E włącznie. Miłośnicy marki, którzy chcą przywrócić swojemu BMW blask świetności znajdą tutaj wsparcie w dostępie do oryginalnych części, akcesoriów i serwisu w specjalnych, indywidualnie dedykowanych cenach. Nie ma takiej części, nawet w najdalszym zakątku magazynów BMW w PL lub DE jakiej nie potrafimy dla Ciebie odszukać. Znajdziesz tutaj najmniejszą spinkę, części mechaniczne, blacharkę i zaopatrzysz się w kultowe akcesoria. #BMWKoneser to pierwszy i jedyny taki program na rynku. #BMWKoneser to specjalny program stworzony przez Bawaria Motors Warszawa - Dealera BMW i wspierany w każdej z naszych bawariowych lokalizacji, również w Jankach, Piasecznie, Katowicach i Gdańsku.

Aby wziąć w nim udział, wypełnij poniższy formularz. Na tej podstawie następuje kwalifikacja. Po dołączeniu otrzymasz możliwość dostępu do panelu zamawiania części i swój unikalny numerem identyfikacyjny umożliwiający nabycie części w indywidualnie zarezerwowanej cenie.

Jesteśmy pasjonatami BMW, jeździmy BMW, kochamy BMW, czcimy i doceniamy nasze samochody. Jesteśmy zainteresowani łamaniem krzywdzących stereotypów, integrujemy polskie środowiska związane z BMW i wspieramy społeczności posiadaczy BMW. Śledzimy wszystkie informacje dotyczące historii i współczesności marki BMW. Coraz więcej nas spotykasz na spotach, zlotach ale też mijając nas na drogach. Jesteśmy koneserami BMW! Dołącz do nas.

Dane uczestnika programu

Dane do faktury

Należy wypełnić w przypadku faktury na firmę

Dane do wysyłki

Należy wypełnić w przypadku braku możliwości osobistego odbioru części

Dane samochodu

Należy wypełnić szczegółowo tzn. jeśli samochód jest odrestaurowywany lub modyfikowany w stylu German Style itp., prosimy opisać postępy i plany modyfikacji/napraw

Zdjęcia wymagane

Maksymalny dozwolony rozmiar każdego zdjęcia to 1 MB

Zdjęcia dodatkowe

Maksymalny dozwolony rozmiar każdego zdjęcia to 1 MB

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody marketingowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych powyżej będzie Bawaria Motors Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 47, 00-715 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania oraz w celu wynikającym z ewentualnej dalszej korespondencji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę wskazaną w tej zgodzie w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, monitorowania jakości usług i prowadzenia badań satysfakcji klienta. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również sprzeciwu, które to uprawnienia przysługują w stosunku do każdego z wymienionych poniżej podmiotów.

Informacja:
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej: „Rozporządzenie”, informujemy, że:
... 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz przeprowadzenia rozliczeń transakcji, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy.
2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Bawaria Motors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 47. Aktualny kontakt do administratora jest dostępny na stronie internetowej: www.bmw-bawariamotors.pl.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do BMW Vertriebs GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, podmiotom wchodzącym w skład Grupy BMW i z nią współpracującym (w tym zwłaszcza BMW Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz do Emil Frey Polska sp. z o.o. i spółek z Grupy Emil Frey Polska oraz podmiotów powiązanych kapitałowo z administratorem, a także do zleceniobiorców i podwykonawców oraz podmiotów współpracujących z administratorem w związku z zawarciem i wykonaniem umowy oraz rozliczeniem transakcji w tym zajmujących się obsługą informatyczną, obsługą płatności, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora w związku z wykonaniem umowy do państwa trzeciego nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Szwajcaria, do Emil Frey Holding AG, adres: Badenerstrasse 600, 8048 Zurych i spółek z Grupy Emil Frey. Informujemy jednocześnie, że Szwajcaria została uznana przez Komisję Europejską za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. (DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii).
5. Kontakt w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych: iod@bmw-bawariamotors.pl; nr tel.: +48 502 729 683; adres korespondencyjny: ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
6.1. zawarcia oraz wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
6.2. prowadzenia badań satysfakcji klienta, kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji klientów, a także prowadzenia działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych zgodnie z punktem (47) Preambuły Rozporządzenia;
6.3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
6.4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych, a także przeciwdziałania praniu pieniędzy) – na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów wykonania umowy i rozliczenia transakcji, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy. Dla celów marketingowych dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub do 4 lat od ostatniego kontaktu marketingowego do Pani/Pana - jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na innej podstawie, a wcześniej nie zgłoszono sprzeciwu.
8. Przysługuje Pani/Panu:
8.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
8.2. Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;
8.3. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
8.4. Prawo do przenoszenia danych osobowych;
8.5. Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie administratora danych;
8.6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane w następujący sposób:
9.1. Pisemnie na adres: Bawaria Motors sp. z o.o., ul. Czerniakowska 47, 00-715 Warszawa, z dopiskiem „ochrona danych osobowych”;
8.2. Mailowo na adres dane.osobowe@bmw-bawariamotors.pl.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.